Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0407

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0407:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ អណ្ដូងស្នាយ 040701
ឃុំ បន្ទាយព្រាល 040702
ឃុំ ជើងគ្រាវ 040703
ឃុំ ជ្រៃបាក់ 040704
ឃុំ គោកបន្ទាយ 040705
ឃុំ ក្រាំងលាវ 040706
ឃុំ ពង្រ 040707
ឃុំ ប្រស្នឹប 040708
ឃុំ ព្រៃមូល 040709
ឃុំ រលាប្អៀរ 040710
ឃុំ ស្រែថ្មី 040711
ឃុំ ស្វាយជ្រុំ 040712
ឃុំ ទឹកហួត 040713