Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0407

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0407:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ក្រាំងលាវ040706
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ គោកបន្ទាយ040705
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ជើងគ្រាវ040703
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ជ្រៃបាក់040704
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ទឹកហួត040713
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ បន្ទាយព្រាល040702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ប្រស្នឹប040708
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ពង្រ040707
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ព្រៃមូល040709
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ រលាប្អៀរ040710
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ស្រែថ្មី040711
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ស្វាយជ្រុំ040712
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ អណ្ដូងស្នាយ040701

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។