Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0406

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0406:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ច្រណូក 040601
ឃុំ ដារ 040602
ឃុំ កំពង់ហៅ 040603
ឃុំ ផ្លូវទូក 040604
ឃុំ ពោធិ៍ 040605
ឃុំ ប្រឡាយមាស 040606
ឃុំ សំរោងសែន 040607
ឃុំ ស្វាយរំពារ 040608
ឃុំ ត្រងិល 040609