Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0406

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0406:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ កំពង់ហៅ040603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ច្រណូក040601
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ដារ040602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ត្រងិល040609
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ប្រឡាយមាស040606
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ផ្លូវទូក040604
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ពោធិ៍040605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ សំរោងសែន040607
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ស្វាយរំពារ040608

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។