Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0403

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0403:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ កោះថ្កូវ040302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ កំពង់អុស040303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ជលសា040301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ពាមឆ្កោក040304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ព្រៃគ្រី040305

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។