Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0403

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0403:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ជលសា 040301
ឃុំ កោះថ្កូវ 040302
ឃុំ កំពង់អុស 040303
ឃុំ ពាមឆ្កោក 040304
ឃុំ ព្រៃគ្រី 040305