Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0402

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0402:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ កំពង់ត្រលាច040204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ច្រេស040203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ឈូកស040202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ តាជេស040209
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ថ្មឥដ្ឋ040210
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ពានី040207
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ លង្វែក040205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ សែប040208
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ អូរឫស្សី040206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ អំពិលទឹក040201

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។