Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0402

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0402:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ អំពិលទឹក 040201
ឃុំ ឈូកស 040202
ឃុំ ច្រេស 040203
ឃុំ កំពង់ត្រលាច 040204
ឃុំ លង្វែក 040205
ឃុំ អូរឫស្សី 040206
ឃុំ ពានី 040207
ឃុំ សែប 040208
ឃុំ តាជេស 040209
ឃុំ ថ្មឥដ្ឋ 040210