Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0401

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0401:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ អភិវឌ្ឈន៍ 040101
ឃុំ ជៀប 040102
ឃុំ ចោងម៉ោង 040103
ឃុំ ក្បាលទឹក 040104
ឃុំ ខ្លុងពពក 040105
ឃុំ ក្រាំងស្គារ 040106
ឃុំ តាំងក្រសាំង 040107
ឃុំ ទួលខ្ពស់ 040108
ឃុំ ក្ដុលសែនជ័យ 040109