Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0310

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0310:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ ខ្ពបតាងួន031003
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ ដងក្ដារ031002
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ ទួលព្រះឃ្លាំង031011
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ ទួលសំបួរ031012
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ ពាមកោះស្នា031006
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ ព្រែកកក់031009
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ ព្រែកបាក់031008
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ ព្រះអណ្ដូង031007
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ មេសរជ្រៃ031004
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ សូភាស031010
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ អារក្សត្នោត031001
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ អូរម្លូរ031005

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។