Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0310

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0310:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
​ឃុំ​​ អារក្សត្នោត 031001
​ឃុំ​​ ដងក្ដារ 031002
​ឃុំ​​ ខ្ពបតាងួន 031003
​ឃុំ​​ មេសរជ្រៃ 031004
​ឃុំ​​ អូរម្លូរ 031005
​ឃុំ​​ ពាមកោះស្នា 031006
​ឃុំ​​ ព្រះអណ្ដូង 031007
​ឃុំ​​ ព្រែកបាក់ 031008
​ឃុំ​​ ព្រែកកក់ 031009
​ឃុំ​​ សូភាស 031010
​ឃុំ​​ ទួលព្រះឃ្លាំង 031011
​ឃុំ​​ ទួលសំបួរ 031012