Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0308

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0308:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ជ្រែវៀន030803
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ក្រួច030806
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ខ្វិតធំ030804
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ គរ030805
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ តុងរ៉ុង030814
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ថ្មពូន030813
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ បារាយណ៏030801
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ បឹងណាយ030802
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ព្រៃឈរ030809
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ល្វា030807
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ សូរ្យសែន030810
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ សំរោង030811
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ស្រង៉ែ030812
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​ មៀន030808
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមត្រពាំងព្រះ030815

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។