Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0306

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0306:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ អង្គរបាន 030601
ឃុំ កងតាណឹង 030602
ឃុំ ខ្ចៅ 030603
ឃុំ ពាមជីកង 030604
ឃុំ ព្រែកកុយ 030605
ឃុំ ព្រែកក្របៅ 030606
ឃុំ រាយប៉ាយ 030607
ឃុំ​ រកាអារ 030608
ឃុំ រកាគយ 030609
ឃុំ ស្ដៅ 030610
ឃុំ សូរគង 030611