Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0306

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0306:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ព្រែកក្របៅ030606
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ កងតាណឹង030602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ខ្ចៅ030603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ពាមជីកង030604
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ព្រែកកុយ030605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ រកាគយ030609
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ រាយប៉ាយ030607
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ សូរគង030611
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ស្ដៅ030610
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ អង្គរបាន030601
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​ រកាអារ030608

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។