Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0304

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0304:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់​ បឺងកុក 030401
សង្កាត់ កំពង់ចាម 030402
សង្កាត់ សំបួរមាស 030403
សង្កាត់ វាលវង់ 030404