Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0304

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0304:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមសង្កាត់ កំពង់ចាម030402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមសង្កាត់ វាលវង់030404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមសង្កាត់ សំបួរមាស030403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមសង្កាត់​ បឺងកុក030401

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។