Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0279

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0279:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ មានជ័យ 027905