Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0214

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0214:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ ទួលតាឯក 021401
សង្កាត់ ព្រែកព្រះស្តេច 021402
សង្កាត់ រតនៈ 021403
សង្កាត់ ចំការសំរោង 021404
សង្កាត់ ស្លាកែត 021405
សង្កាត់ ក្តុលដូនទាវ 021406
សង្កាត់ អូរម៉ាល់ 021407
សង្កាត់ វត្តគរ 021408
សង្កាត់ អូរចារ 021409
សង្កាត់ ស្វាយប៉ោ 021410