Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0211

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0211:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ កំរៀង 021101
ឃុំ បឹងរាំង 021102
ឃុំ អូរដា 021103
ឃុំ ត្រាង 021104
ឃុំ តាសែន 021105
ឃុំ តាក្រី 021106