Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0210

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0210:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ សំពៅលូន 021001
ឃុំ អង្គរបាន 021002
ឃុំ តាស្តា 021003
ឃុំ សន្តិភាព 021004
ឃុំ សេរីមានជ័យ 021005
ឃុំ ជ្រៃសីមា 021006