Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0210

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0210:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ជ្រៃសីមា021006
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ តាស្តា021003
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ សន្តិភាព021004
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ សេរីមានជ័យ021005
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ សំពៅលូន021001
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ អង្គរបាន021002

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។