Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0209

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0209:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ កំពង់ល្ពៅ020902
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ តាតោក020901
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ តាសាញ020907
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ មានជ័យ020906
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ សំឡូត020905
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ស៊ុង020904
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ អូរសំរិល020903

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។