Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0209

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0209:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ តាតោក 020901
ឃុំ កំពង់ល្ពៅ 020902
ឃុំ អូរសំរិល 020903
ឃុំ ស៊ុង 020904
ឃុំ សំឡូត 020905
ឃុំ មានជ័យ 020906
ឃុំ តាសាញ 020907