Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0208

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0208:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ កំពង់ព្រៀង020806
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ កំពង់ព្រះ020805
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ តាប៉ុន020803
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ នរា020802
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ រកា020804
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ រាំងកេសី020807
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ វត្តតាមឹម020810
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ អន្លង់វិល020801
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ អូរដំបង១020808
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ អូរដំបង២020809

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។