Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0208

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0208:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ អន្លង់វិល 020801
ឃុំ នរា 020802
ឃុំ តាប៉ុន 020803
ឃុំ រកា 020804
ឃុំ កំពង់ព្រះ 020805
ឃុំ កំពង់ព្រៀង 020806
ឃុំ រាំងកេសី 020807
ឃុំ អូរដំបង១ 020808
ឃុំ អូរដំបង២ 020809
ឃុំ វត្តតាមឹម 020810