Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0207

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0207:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ស្តៅ 020701
ឃុំ អណ្តើកហែប 020702
ឃុំ ផ្លូវមាស 020703
ឃុំ ត្រែង 020704
ឃុំ រស្មីសង្ខារ 020705