Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0207

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0207:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ត្រែង020704
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ផ្លូវមាស020703
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ រស្មីសង្ខារ020705
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ស្តៅ020701
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ អណ្តើកហែប020702

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។