Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0206

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0206:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ បាសាក់020605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ព្រែកជីក020601
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ព្រែត្រឡាច020602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ មុខរាហ៍020603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ស្តុកប្រវឹក020604

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។