Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0206

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0206:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ព្រែកជីក 020601
ឃុំ ព្រែត្រឡាច 020602
ឃុំ មុខរាហ៍ 020603
ឃុំ ស្តុកប្រវឹក 020604
ឃុំ បាសាក់ 020605