Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0205

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0205:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ មោង 020501
ឃុំ គារ 020502
ឃុំ ព្រៃស្វាយ 020503
ឃុំ ជ្រៃ 020504
ឃុំ តាលាស់ 020505
ឃុំ ព្រៃតូច 020506
ឃុំ របស់មង្គល 020507