Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0205

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0205:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ គារ020502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ជ្រៃ020504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ តាលាស់020505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ព្រៃតូច020506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ព្រៃស្វាយ020503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ មោង020501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ របស់មង្គល020507

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។