Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0203

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0203:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ បវេល 020301
ឃុំ ខ្នាចរមាស 020302
ឃុំ ល្វា 020303
ឃុំ ព្រៃខ្ពស់ 020304
ឃុំ អំពិលប្រាំដើម 020305
ឃុំ ក្តុលតាហែន 020306
ឃុំ ឃ្លាំងមាស 020307
ឃុំ បឹងប្រាំ 020308