Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0203

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0203:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ក្តុលតាហែន020306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ខ្នាចរមាស020302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ឃ្លាំងមាស020307
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ បវេល020301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ បឹងប្រាំ020308
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ព្រៃខ្ពស់020304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ល្វា020303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ អំពិលប្រាំដើម020305

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។