Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0202

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0202:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ គោកឃ្មុំ020208
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ជ្រៃ020204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ជ្រោយស្តៅ020206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ តាពូង020201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ តាម៉ឺន020202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ បន្សាយត្រែង020209
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ បឹងព្រីង020207
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ រូងជ្រៃ020210
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ អន្លង់រុន020205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ អូរតាគី020203

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។