Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0202

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0202:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ តាពូង 020201
ឃុំ តាម៉ឺន 020202
ឃុំ អូរតាគី 020203
ឃុំ ជ្រៃ 020204
ឃុំ អន្លង់រុន 020205
ឃុំ ជ្រោយស្តៅ 020206
ឃុំ បឹងព្រីង 020207
ឃុំ គោកឃ្មុំ 020208
ឃុំ បន្សាយត្រែង 020209
ឃុំ រូងជ្រៃ 020210