Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0108

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0108:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ កំពង់ស្វាយ 010801
សង្កាត់ កោះពងសត្វ 010802
សង្កាត់ ម្កាក់ 010803
សង្កាត់ អូរអំបិល 010804
សង្កាត់ ភ្នៀត 010805
សង្កាត់ ព្រះពន្លា 010806
សង្កាត់ ទឹកថ្លា 010807