Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0107

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0107:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ តាគង់010706
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ទួលពង្រ010705
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ បឹងបេង010701
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ម៉ាឡៃ010702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ អូរស្រឡៅ010703
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ អូសំព័រ010704

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។