Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0107

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0107:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ បឹងបេង 010701
ឃុំ ម៉ាឡៃ 010702
ឃុំ អូរស្រឡៅ 010703
ឃុំ អូសំព័រ 010704
ឃុំ ទួលពង្រ 010705
ឃុំ តាគង់ 010706