Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0105

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0105:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ គោកឋិន010505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ គោករមៀត010502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ គំរូ010506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ថ្មពួក010504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ បន្ទាយឆ្មារ010501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ភូមិថ្មី010503

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។