Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0105

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0105:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ បន្ទាយឆ្មារ 010501
ឃុំ គោករមៀត 010502
ឃុំ ភូមិថ្មី 010503
ឃុំ ថ្មពួក 010504
ឃុំ គោកឋិន 010505
ឃុំ គំរូ 010506