Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0101

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0101:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ការិ ប្រៃសណីយ៍ស្រុកមង្គលបុរី 010100
ឃុំ បន្ទាយនាង 010101
ឃុំ បត់ត្រង់ 010102
ឃុំ ចំណោម 010103
ឃុំ គោកបល្ល័ង្គ 010104
ឃុំ គយម៉ែង 010105
ឃុំ អូរប្រាសាទ 010106
ឃុំ ភ្នំតូច 010107
ឃុំ រហាត់ទឹក 010108
ឃុំ ឬស្សីក្រោក 010109
ឃុំ សំបួរ 010110
ឃុំ សឿ 010111
ឃុំ ស្រះរាំង 010112
ឃុំ តាឡំ 010113