Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0101

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0101:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យការិ ប្រៃសណីយ៍ស្រុកមង្គលបុរី010100
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ គយម៉ែង010105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ គោកបល្ល័ង្គ010104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ចំណោម010103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ តាឡំ010113
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ បត់ត្រង់010102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ បន្ទាយនាង010101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ភ្នំតូច010107
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ រហាត់ទឹក010108
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ សឿ010111
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ សំបួរ010110
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ស្រះរាំង010112
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ អូរប្រាសាទ010106
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ឬស្សីក្រោក010109

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។