Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 01

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 01:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យការិ ប្រៃសណីយ៍ស្រុកមង្គលបុរី010100
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ គយម៉ែង010105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ គោកបល្ល័ង្គ010104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ចំណោម010103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ តាឡំ010113
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ បត់ត្រង់010102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ បន្ទាយនាង010101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ភ្នំតូច010107
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ រហាត់ទឹក010108
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ សឿ010111
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ សំបួរ010110
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ស្រះរាំង010112
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ អូរប្រាសាទ010106
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ឬស្សីក្រោក010109
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ កូប010402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ គុត្តសត010403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ចង្ហា010401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ សឹង្ហ010406
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ សូភី010405
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ សំរោង010404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ អូរបីជាន់010407
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ គោកឋិន010505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ គោករមៀត010502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ គំរូ010506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ថ្មពួក010504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ បន្ទាយឆ្មារ010501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ភូមិថ្មី010503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ជប់វ៉ារី010302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ឈ្នួរមានជ័យ010301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ទានកាំ010307
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ទឹកជោរ010308
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ បុស្បូវ010309
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ប្រាសាទ010304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ព្រះនេត្រព្រះ010305
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ភ្នំលៀប010303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ រហាល010306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ណាំតៅ010201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ប៉ោយចារ010202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ពន្លៃ010203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ភ្នំដី010206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ស្ពានស្រែង010204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ស្រះជីក010205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ តាគង់010706
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ទួលពង្រ010705
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ បឹងបេង010701
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ម៉ាឡៃ010702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ អូរស្រឡៅ010703
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ អូសំព័រ010704
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ តាបែន010605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ តាផូ010606
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ទ្រាស010607
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ផ្គាំ010601
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ រលួស010608
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ សារង្គ010602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ស្លក្រាម010603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ស្វាយចេក010604
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យសង្កាត់ កោះពងសត្វ010802
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យសង្កាត់ កំពង់ស្វាយ010801
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យសង្កាត់ ទឹកថ្លា010807
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យសង្កាត់ ព្រះពន្លា010806
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យសង្កាត់ ភ្នៀត010805
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យសង្កាត់ ម្កាក់010803
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យសង្កាត់ អូរអំបិល010804
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យសង្កាត់ និមិត្ត010902
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យសង្កាត់ ប៉ោយប៉ែត010901
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យសង្កាត់ ផ្សារកណ្តាល010903

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។