Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'អ' ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ ដែលមានអក្សរ អ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'អ' ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាអូរបែកក្អម120805
ប្រទេសកម្ពុជាអូរឬស្សីទី ១120301
ប្រទេសកម្ពុជាអូរឬស្សីទី ២120302
ប្រទេសកម្ពុជាអូរឬស្សីទី ៣120303
ប្រទេសកម្ពុជាអូរឬស្សីទី ៤120304
ប្រទេសកម្ពុជាអូឡាំពិក120105