Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ ដែលមានអក្សរ ស. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាសាក់សំពៅ120507
ប្រទេសកម្ពុជាស្ពានថ្ម120512
ប្រទេសកម្ពុជាសំរោង121103
ប្រទេសកម្ពុជាសំរោងក្រោម120901
ប្រទេសកម្ពុជាស្នោរ120903
ប្រទេសកម្ពុជាស្ទឹងមានជ័យទី ១120603
ប្រទេសកម្ពុជាស្ទឹងមានជ័យទី ២120604
ប្រទេសកម្ពុជាស្ទឹងមានជ័យទី ៣120605
ប្រទេសកម្ពុជាស្រះចក120210
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយប៉ាក120701
ប្រទេសកម្ពុជាឬស្សីកែវ120703