Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ព' ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ ដែលមានអក្សរ ព. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ព' ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាពងទឹក120502
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកកំពឹស120510
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃវែង120503
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃស120504
ប្រទេសកម្ពុជាពញាពន់121102
ប្រទេសកម្ពុជាពន្សាំង121105
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកព្នៅ121101
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកតាសេក121003
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកលៀប121002
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកថ្មី121208
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកប្រា121204
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកឯង121206