Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ផ' ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ ដែលមានអក្សរ ផ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ផ' ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាផ្សារកណ្ដាល ១120205
ប្រទេសកម្ពុជាផ្សារកណ្ដាល ២120206
ប្រទេសកម្ពុជាផ្សារចាស់120209
ប្រទេសកម្ពុជាផ្សារថ្មីទី ១120201
ប្រទេសកម្ពុជាផ្សារថ្មីទី ២120202
ប្រទេសកម្ពុជាផ្សារថ្មីទី ៣120203
ប្រទេសកម្ពុជាផ្សារដើមគរ120409
ប្រទេសកម្ពុជាផ្សារដេប៉ូទី ១120401
ប្រទេសកម្ពុជាផ្សារដេប៉ូទី ២120402
ប្រទេសកម្ពុជាផ្សារដេប៉ូទី ៣120403
ប្រទេសកម្ពុជាផ្សារដើមថ្កូវ120112