Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ប' ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ ដែលមានអក្សរ ប. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ប' ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាបាក់ខែង121005
ប្រទេសកម្ពុជាបឹងកក់ទី ១120407
ប្រទេសកម្ពុជាបឹងកក់ទី ២120408
ប្រទេសកម្ពុជាបឹងសាឡាង120410
ប្រទេសកម្ពុជាបឹងកេងកងទី ១120102
ប្រទេសកម្ពុជាបឹងកេងកងទី ២120103
ប្រទេសកម្ពុជាបឹងកេងកងទី ៣120104
ប្រទេសកម្ពុជាបឹងត្របែក120111
ប្រទេសកម្ពុជាបឹងទំពុនទី ១120606
ប្រទេសកម្ពុជាបឹងទំពុនទី ២120607
ប្រទេសកម្ពុជាបឹងធំ120907
ប្រទេសកម្ពុជាបឹងព្រលិត120308
ប្រទេសកម្ពុជាបឹងរាំង120204
ប្រទេសកម្ពុជាប្រទះឡាង120506