Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ទ' ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ ដែលមានអក្សរ ទ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ទ' ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាទន្លេបាសាក់120101
ប្រទេសកម្ពុជាទួលទំពូងទី ១120109
ប្រទេសកម្ពុជាទួលទំពូងទី ២120110
ប្រទេសកម្ពុជាទួលស្វាយព្រៃទី ១120106
ប្រទេសកម្ពុជាទួលស្វាយព្រៃទី ២120107
ប្រទេសកម្ពុជាទំនប់ទឹក120108
ប្រទេសកម្ពុជាទឹកថ្លា120802
ប្រទេសកម្ពុជាទឹកល្អក់ទី ១120404
ប្រទេសកម្ពុជាទឹកល្អក់ទី ២120405
ប្រទេសកម្ពុជាទឹកល្អក់ទី ៣120406
ប្រទេសកម្ពុជាទួលសង្កែទី ១120706
ប្រទេសកម្ពុជាទួលសង្កែទី ២120707
ប្រទេសកម្ពុជាទៀន120513