Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ច' ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ ដែលមានអក្សរ ច. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ច' ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាចតុមុខ120207
ប្រទេសកម្ពុជាចាក់អង្រែក្រោម120602
ប្រទេសកម្ពុជាចាក់អង្រែលើ120601
ប្រទេសកម្ពុជាចោមចៅទី ១120909
ប្រទេសកម្ពុជាចោមចៅទី ២120910
ប្រទេសកម្ពុជាចោមចៅទី ៣120911
ប្រទេសកម្ពុជាច្បារអំពៅទី ១121201
ប្រទេសកម្ពុជាច្បារអំពៅទី ២121202
ប្រទេសកម្ពុជាច្រាំងចំរេះទី ១120704
ប្រទេសកម្ពុជាច្រាំងចំរេះទី ២120705