Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'គ' ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ ដែលមានអក្សរ គ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'គ' ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាគងនយ120509
ប្រទេសកម្ពុជាគីឡូម៉ែតលេខ៦120702
ប្រទេសកម្ពុជាគោកឃ្លាង120806
ប្រទេសកម្ពុជាគោករកា121104