Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ ដែលមានអក្សរ ក. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាកន្ទោក120906
ប្រទេសកម្ពុជាកាកាបទី ១120912
ប្រទេសកម្ពុជាកាកាបទី ២120913
ប្រទេសកម្ពុជាកំបូល120905
ប្រទេសកម្ពុជាកោះដាច់121004
ប្រទេសកម្ពុជាក្បាលកោះ121207
ប្រទេសកម្ពុជាក្រាំងធ្នង់120804
ប្រទេសកម្ពុជាក្រាំងពង្រ120505