Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ស្ទឹងកាច់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ស្ទឹងកាច់

ឃុំ ស្ទឹងកាច់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖