Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ខេត្ត ប៉ៃលិន

លេខកូដដែលមានក្នុង ខេត្ត ប៉ៃលិន

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ប៉ៃលិន ឃុំ សាលាក្រៅ230101
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ប៉ៃលិន ឃុំ ស្ទឹងកាច់230103
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ប៉ៃលិន ឃុំ ស្ទឹងត្រង់230102
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ប៉ៃលិន ឃុំ អូរអណ្ដូង230104
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ប៉ៃលិន សង្កាត់ ទួលល្វា230203
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ប៉ៃលិន សង្កាត់ បរយ៉ាខា230204
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ប៉ៃលិន សង្កាត់ ប៉ៃលិន230201
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ប៉ៃលិន សង្កាត់ អូរតាវ៉ៅ230202

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីរបស់ ខេត្ត ប៉ៃលិន នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។