Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ អូរស្វាយ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ អូរស្វាយ

ឃុំ អូរស្វាយ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖