Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ក្រុង សំរោង ក្នុង ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ក្រុង សំរោង

តម្រៀបតាម៖
សង្កាត់ កូនក្រៀល 240503
សង្កាត់ បន្សាយរាក់ 240501
សង្កាត់ សំរោង 240504
សង្កាត់ អូរស្មាត់ 240505
សង្កាត់​ បុស្បូវ 240502

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ក្រុង សំរោង ក្នុង ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា