Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ណងឃីលិក

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ណងឃីលិក

ឃុំ ណងឃីលិក មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖