Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក កោះញែក ក្នុង ខេត្ត មណ្ឌលគិរី នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក កោះញែក

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ណងឃីលិក 110201
ឃុំ រយ៉ 110203
ឃុំ សុខសាន្ត 110204
ឃុំ ស្រែកសង្គម 110206
ឃុំ ស្រែហ៊ុយ 110205
ឃុំ អ បួនលើ 110202

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក កោះញែក ក្នុង ខេត្ត មណ្ឌលគិរី នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា