Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ស្រែព្រះ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ស្រែព្រះ

ឃុំ ស្រែព្រះ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖