Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង ខេត្ត មណ្ឌលគិរី

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត មណ្ឌលគិរី ដែលមានអក្សរ ស. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង ខេត្ត មណ្ឌលគិរី

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាសុខដុម110502
ប្រទេសកម្ពុជាស្ពានមានជ័យ110503
ប្រទេសកម្ពុជាសុខសាន្ត110204
ប្រទេសកម្ពុជាស្រែកសង្គម110206
ប្រទេសកម្ពុជាស្រែហ៊ុយ110205
ប្រទេសកម្ពុជាសែនមនោរម្យ110302
ប្រទេសកម្ពុជាស្រែខ្ទុម110104
ប្រទេសកម្ពុជាស្រែឈូក110103
ប្រទេសកម្ពុជាស្រែព្រះ110105
ប្រទេសកម្ពុជាស្រែអំពូម110403