Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'រ' ក្នុង ខេត្ត មណ្ឌលគិរី

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត មណ្ឌលគិរី ដែលមានអក្សរ រ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'រ' ក្នុង ខេត្ត មណ្ឌលគិរី

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជារមនា110504
ប្រទេសកម្ពុជារយ៉110203