Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ពីរធ្នូ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ពីរធ្នូ

ឃុំ ពីរធ្នូ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖