Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

​ឃុំ សំបូរ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ​ឃុំ សំបូរ

​ឃុំ សំបូរ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖