Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

​ឃុំ កំពង់ចាម

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ​ឃុំ កំពង់ចាម

​ឃុំ កំពង់ចាម មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖