Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង ខេត្ត ក្រចេះ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត ក្រចេះ ដែលមានអក្សរ ស. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង ខេត្ត ក្រចេះ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាសំបុក100507
ប្រទេសកម្ពុជាស្នួល100203
ប្រទេសកម្ពុជាស្រែចារ100204
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយជ្រះ100205
ប្រទេសកម្ពុជា​ សណ្ដាន់100308
ប្រទេសកម្ពុជា​ សំបូរ100307
ប្រទេសកម្ពុជា​ ស្រែជិះ100309