Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត ក្រចេះ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត ក្រចេះ ដែលមានអក្សរ ក. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត ក្រចេះ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាកន្ទួត100504
ប្រទេសកម្ពុជាកោះច្រែង100506
ប្រទេសកម្ពុជាកោះទ្រង់100601
ប្រទេសកម្ពុជាក្រគរ100602
ប្រទេសកម្ពុជាក្រចេះ100603
ប្រទេសកម្ពុជា​ កោះខ្ងែរ100304
ប្រទេសកម្ពុជា​ កំពង់ចាម100302
ប្រទេសកម្ពុជា​ ក្បាលដំរី100303