Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ប្រឡាយ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ប្រឡាយ

ឃុំ ប្រឡាយ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖