Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ជំនាប់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ជំនាប់

ឃុំ ជំនាប់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖